Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, overeenkomsten en leveringen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met admin@dewittewinkel.nl.

Samenvatting

We zullen altijd ons best doen om aan de behoeften en verwachtingen van jou, onze klant, te voldoen. Maar het is ook belangrijk om de dingen opgeschreven te hebben zodat we beiden weten wat wat is, wie wat moet doen en wanneer en wat er zal gebeuren als er iets mis gaat.

In deze algemene voorwaarden zul je geen gecompliceerde juridische termen of lange passages onleesbare tekst aantreffen. We wensen je niet te misleiden tot het aangaan van iets waarvan je later spijt zou kunnen krijgen. Wat we wel willen is iets wat in het beste belang is voor beide partijen, zowel nu als in de toekomst.

Dus, kort samengevat: jij (de opdrachtgever) huurt ons (De Witte Winkel, gevestigd in Bantega) in voor de opdracht en uitvoering zoals besproken in de voorafgaande correspondentie. Uiteraard ligt het een beetje ingewikkelder, maar daar komen we zo aan toe.

Jij, de opdrachtgever

Wij, De Witte Winkel

Offerte en de opdracht

Indien mogelijk beschrijven beide partijen in een briefing dan wel in een opdrachtovereenkomst zo nauwkeurig mogelijk het doel en de inhoud van de opdracht, en het beoogde resultaat daarvan. De opdrachtgever is nooit verplicht opdrachten aan ons te geven, terwijl wij ook niet verplicht zijn de opdracht aan te nemen. Het is voor de opdrachtgever duidelijk dat wij ook voor andere opdrachtgevers opdrachten kunnen uitvoeren.

De offerte of het projectvoorstel is een schriftelijke overeenstemming over de opdracht, de uitvoering en de kosten die eraan verbonden zijn. De offerte heeft een geldigheid van maximaal 30 dagen. De bedragen die worden vermeld in de offerte zijn exclusief BTW en andere heffingen.

De Witte Winkel kan ervoor kiezen om voor bepaalde opdrachten met derde partijen te werken. Als dat het geval is, wordt dat duidelijk gecommuniceerd naar de opdrachtgever.

De uitvoering van de opdracht

We zullen de overeengekomen opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uitvoeren. We zullen de belangen van de opdrachtgever naar beste weten behartigen en streven altijd naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Wij zullen de opdracht binnen de afgesproken tijd afronden en op gezette tijden de opdrachtgever op de hoogte stellen van de vorderingen en eventuele vertragingen die er, om welke reden dan ook, ontstaan zijn.

De deadline - de afgesproken vorderingen of uiteindelijke oplevering van de opdracht - is geen fatale termijn en overschrijding hiervan geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Tijdens de opdracht kan de opdrachtgever op diverse afgesproken tijdstippen feedback geven op het tot dan toe geleverde werk; wij zijn echter zelfstandig bevoegd om te besluiten op welke manier en of deze feedback van de opdrachtgever gebruikt gaat worden. Wij verrichten de overeengekomen werkzaamheden volledig zelfstandig, naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de opdrachtgever.

Diensten, leveringen & hosting

Wij leveren ook digitale diensten, zoals webhosting en domeinregistraties. Daarover maken we met de opdrachtgever duidelijke afspraken. Tenzij anders overeengekomen, geldt voor deze diensten een looptijd van één jaar en is de opzegtermijn tenminste twee maanden voor het einde van de termijn. Opzeggen verloopt schriftelijk.

Digitale diensten worden altijd per termijn vooruit gefactureerd. De looptijd gaat in zodra de factuur ontvangen is door de opdrachtgever en zal aan het eind van de termijn automatisch verlengd worden met een jaar.

De opdrachtgever zal via de servers (van De Witte Winkel) geen materiaal verspreiden die in strijd is met de Nederlandse wetgeving. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn). Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is De Witte Winkel gerechtigd hiervan aangifte te doen. De Witte Winkel kan hierbij alle relevante informatie over de opdrachtgever overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties De Witte Winkel verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

Wij hanteren een zogeheten ‘fair use policy’ op onze digitale diensten. Mocht, om welke reden dan ook, bijvoorbeeld het dataverbruik van onze servers extreem hoog worden, dan zijn wij gerechtvaardigd hiervoor extra kosten in rekening te brengen.

We doen er alles aan om de digitale dienst zo goed mogelijk bereikbaar en beschikbaar te laten zijn. In het geval van uitvoeren van updates en dergelijke zullen wij de opdrachtgever waar nodig op de hoogte stellen en de werkzaamheden inplannen. Het kan echter voorkomen dat door bijvoorbeeld stroomstoringen, cyberaanvallen of andere invloeden buiten de macht van De Witte Winkel zelf dit niet het geval is. In dat geval spreken we van overmacht en kan De Witte Winkel niet aansprakelijk gesteld worden.

Technische ondersteuning

Voor de technische ondersteuning op projecten maken wij altijd aparte afspraken met je. Denk dan aan bijvoorbeeld het hosten van digitale omgevingen zoals websites en apps, het (reguliere) onderhoud ervan en/of de manier waarop en de frequentie waarmee we ondersteuning bieden. Indien nodig kunnen we hiervoor een aparte offerte maken waarin we ook duidelijke afspraken maken over wat er wel en niet ondersteund wordt.

Wijzigingen & herzieningen

Uit ervaring weten we dat vaste-prijs overeenkomsten zelden gunstig zijn voor opdrachtgevers, aangezien deze vaak beperken tot alleen de eerste ideeën. Wij willen je niet de mogelijkheid afnemen om van gedachte te veranderen. De afgesproken prijs bij de aanvang van de opdracht is gebaseerd op de geschatte tijd en kosten die wij nodig hebben om datgene te bereiken wat je voor ogen had op dat moment. We zullen er alles aan doen om binnen de beschikbare middelen het werk af te ronden, maar we zijn ook graag flexibel. Als je van gedachte wilt veranderen of iets nieuws wilt toevoegen, dan is dat geen probleem aangezien wij daarvoor graag nieuwe afspraken maken en de opdrachtgever van een nieuwe offerte zullen voorzien.

Betalingen

We zijn ervan overtuigd dat je begrijpt dat het voor ons als bedrijf belangrijk is dat je de facturen die wij je sturen tijdig betaalt. Omdat we er ook zeker van zijn dat je ook veel waarde hecht aan onze vriendschappelijke relatie, gaat de opdrachtgever ermee akkoord om zich aan de gemaakte betalingsafspraken te houden.

Wij hanteren een betalingstermijn van 14 kalenderdagen en zullen in veel gevallen een betaling vooraf (vaak 50% van de totaalsom voor de op dat moment overeengekomen opdracht) als aanbetaling factureren. In alle andere gevallen factureren wij iedere twee weken de gemaakte uren van de voorafgaande periode.

Direct na oplevering en afronding van de opdracht volgt een factuur met het resterende bedrag, eventueel verminderd of vermeerderd met een bepaalde som indien dit overeengekomen is en blijkt uit de gemaakte afspraken tijdens de lopende opdracht.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en mogen wij besluiten om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

Tekstuele inhoud, foto's en andere media

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het schrijven van teksten en/of het aanleveren van beeldmateriaal. Wanneer je graag wilt dat wij dat toch op ons nemen, dan maken wij daar graag een aparte offerte voor op.

Grafische materialen en/of foto's dienen in een bewerkbaar digitaal formaat te worden aangeleverd. Daarbij is het van belang dat de copyrights en/of licentie voor het gebruik ervan bij de opdrachtgever ligt.

Copyrights & licenties

Ten eerste, garandeer je als opdrachtgever dat alle elementen van tekst, beeld, foto's, code of ander (kunst)werk die je verstrekt, oftewel eigendom zijn van jezelf, oftewel dat je toestemming hebt deze te gebruiken.

Vervolgens, zodra de laatste betaling is voldaan, zal de copyright automatisch als volgt worden toegewezen:

We houden ervan te pronken met ons werk en met mensen te delen wat we geleerd hebben. We houden ons dan ook het recht voor, met jouw toestemming, om, als onderdeel van ons portfolio, het project te laten zien, er naar te linken en er over te schrijven op websites, in tijdschriften en in boeken en andere media.

Juridische zaken en aansprakelijkheid

We kunnen niet garanderen dat ons werk fouten-vrij zal zijn en daarom kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld, door jou of enige derde partij, voor enigerlei schade, inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving, gemiste besparingen of andere incidentele schade, gevolgschade of bijzondere schade, zelfs als je ons daarover hebt geïnformeerd. De aansprakelijkheid van het bedrijf is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever heeft betaald voor de (tot op dat moment) afgenomen diensten.

Geheimhouding & vertrouwen

De Witte Winkel en de opdrachtgever zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten van de overeenkomst en uitvoeren van de opdracht hebben verkregen en waarvan zij weten dan wel (hadden) kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden.

Privacy & gegevens­verwerking

Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze klanten. Hoe wij omgaan met de gegevens van (potentiële) klanten en opdrachtgevers staat vermeld in onze privacyverklaring, te vinden op www.dewittewinkel.nl/privacy.

In sommige gevallen dienen we met de opdrachtgever een verwerkersovereenkomst te sluiten. Als dit het geval is, zullen we dit tijdig bespreken en uitvoeren.

Klachten

Wij hebben ons werk, de manier waarop we werken en de kwaliteit die we leveren hoog in het vaandel staan. Wij doen altijd ons uiterste best om onze afspraken na te komen. Mocht er gedurende de samenwerking toch een probleem ontstaan dan, horen we dat uiteraard zo snel mogelijk en het liefst mondeling. We kunnen dan samen met de opdrachtgever tot een goede oplossing komen. Mochten we ook daar niet uitkomen, dan ontvangt De Witte Winkel de klacht graag schriftelijk (via admin@dewittewinkel.nl) en zullen wij de klacht uiterlijk binnen zes weken behandelen. Waar nodig schakelen we een externe partij in om het probleem op te lossen.

Kleine lettertjes

Als, om wat voor reden dan ook, een deel van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar blijkt, blijven de overgebleven delen nog steeds van kracht.

Alhoewel de taal relatief simpel is, zijn de bedoelingen van deze algemene voorwaarden serieus en zijn deze algemene voorwaarden een juridisch document waarop uitsluitend het Nederlands recht van toepassing is. Geschillen tussen ons en de opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van De Witte Winkel.

VERSIE: 1.2
BIJGEWERKT: 04 / 2024